Privatøkonomi

Spørg om penge: Højesteret tilsidesætter dom om skat ved salg af aktier med forbeholdt udbytteret

I juli 2019 traf Vestre Landsret en afgørelse i en skattesag, som vakte en vis opsigt i rådgiverkredse. En post aktier var overdraget fra en fader til tre døtre, men således, at faderen havde forbeholdt sig en udbytteudlodning på godt 48,4 mio. kr. Aktierne var overdraget med skattemæssig succession. Med landsrettens dom opnåede familien et resultat, hvor skatten ved familieoverdragelsen i alt væsentligt blev fejet af bordet. Og måske erstattet af et skattemæssigt fradrag. Dommen blev kommenteret i disse spalter den 26. december 2019. Højesteret har ved en dom af 12. marts 2020 nu tilsidesat Vestre Landsrets dom.

De skattemæssige forhold ved generationsskifte har, navnlig de senere år, været genstand for meget stor interesse, både i de mange familier, der står foran generationsskifte, fra politisk side og blandt skattemyndighederne og rådgivere.

Lovgivningen og skattepraksis har været præget af forskellige strømninger. På den ene side er reglerne for virksomhederne under den seneste regering blev lempet på forskellig vis. I skattepraksis har tendenserne strittet i forskellig retning alt efter, hvilket område, sagen har drejet sig om. Eksempelvis er den hidtil meget lempelige praksis om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte i levende live blevet fastholdt og for så vidt yderligere fundamenteret, medens praksis vedrørende værdiansættelse ved generationsskifte ved arv er blevet skærpet. Praksis om værdiansættelse ved overdragelse af selskaber ved de såkaldte A/B-modeller er ligeledes på vej til at blive skærpet. ..

BRANCHENYT
Læs også