Privatøkonomi

Gaveoverdragelse af landbrug til lav gaveafgiftssats

Med virkning fra 2016 og frem til udgangen af 2019 var det muligt at generationsskifte aktive erhvervsvirksomheder ved gave eller arv til en særligt lav afgiftssats. De lempelige afgiftsregler blev ophævet (rullet tilbage) i slutningen af 2019 med virkning fra 1. januar 2020. Mange virksomheder blev generationsskiftet med den lave afgiftssats for øje. Men nu er skattemyndighederne ved at se generationsskifterne efter i sømmene – herunder generationsskifter af landbrug.

Beskatningen ved generationsskifte af aktive erhvervsvirksomheder indenfor den nære familie har gennem mange år været ganske gunstige for familien set under ét. I første række kan her nævnes muligheden for at overdrage en virksomhed med skattemæssig succession til næste generation. Og som en overbygning hertil gives en lempelse i gave- eller arveafgiften som følge af, at erhververen af virksomheden overtager en skatteforpligtelse ved successionen.

Skattemæssig succession betyder, at den beskatning, som ellers indtræder ved ejerskifte, udskydes til næste generation. Har virksomheden været drevet i en årrække, eller er virksomheden med årene blevet meget værdifuld, kan succession betyde, at der på den korte bane spares meget betydelige beløb i skat. Skatten bortfalder dog ikke, men udskydes til det tidspunkt, hvor den næste generation sælger virksomheden. I så fald skal næste generation betale både den udskudte skat og skat af de værdistigninger, der måtte være indtrådt i næste generations ejertid. Successionen er ikke begrænset til én generation, men kan udskydes gennem flere generationer...

Læs også
Top job