Erhvervsjura

Sverige taber retssag mod udenlandske virksomheder

EU-Domstolen: Sverige taber retsopgør om retten til at nægte udenlandske virksomheder adgang til at fradrage koncerninterne rentefradrag. EU-Domstolen fastslog, at nægtelse af disse fradrag udgjorde forskelsbehandling overfor ikke-svenske selskaber. EU-Domstolen fandt svensk skatteregel uforenelig med det traktatfæstede princip om unionsborgeres ret til fri etablering og forbuddet mod forskelsbehandling, da de svenske skattemyndigheder ville have givet fradrag, hvis begge koncernforbundne selskaber havde haft hjemsted i Sverige.

Riksdagen i Sverige. Foto: Jens Dresling/Polfoto

I januar afsagde EU-Domstolen dom om en svensk skatteregels forenelighed med unionsborgeres ret til frit at etablere sig på unionens område.

Sagen angik interne transaktioner mellem selskaber i en koncern. Moderselskabet i denne koncern har hjemsted i Frankrig. Det svenske datterselskab Lexel AB (herefter Lexel) erhvervede i 2011 15 procent af et andet selskab i koncernen ved navn Schneider Electric Services SPRL (herefter SESI) fra det spanske datterselskab Schneider Electric España SA (herefter SEE), der også var en del af koncernen. Lexel finansierede købet af disse aktier ved at optage et lån i banken Bossière Finances SNC (herefter BF) med hjemsted i Frankrig, der også var en del af koncernen. Lexel betalte i 2013 og 2014 renter til BF for henholdsvis 5,5 og 5,9 mio. EUR. Lexel anførte, at årsagen til købet af aktierne i SESI fra SEE var, at SEE skulle bruge kapital til at indfri lån, som SEE havde optaget til køb af et selskab uden for koncernen. Lexel afviste, at transaktionen havde til sigte at skaffe koncernen en skattefordel. ..

Læs også
Top job