Erhvervsjura

Portugisisk skat på ejendomssalg var i strid med EU-rettens frie bevægelighed

Skattereglen diskriminerede udenlandske borgere og var derfor EU-stridig, selvom de portugisiske myndigheder gjorde det muligt for udenlandske borgere at vælge den fra. En EU-stridig regel bliver altså ikke lovlig ved at give borgeren valgfrihed.

Foto: Colourbox

Den 18. marts 2021 afsagde EU-Domstolen dom i en sag anlagt af ”MK”, der er en person, som er skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig, mod Autoridade Tributária e Aduaneira (skatte-, afgifts- og toldmyndighed, Portugal) (herefter »AT«). Tvisten angik AT’s skatteansættelse for MK’s indkomst for 2017.

I Portugal findes en regel, hvorefter kun 50 pct. af avancen ved salg af fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Denne regel gælder som udgangspunkt kun for portugisiske skatteydere. Udenlandske skatteydere kan dog krydse af på forsiden af den periodiske selvangivelse, således at de bliver skattemæssigt behandlet som hjemmehørende i Portugal og dermed kan gøre brug af de skattemæssige fordele, som hjemmehørende personer har. ..

Læs også
Top job