Privatøkonomi

Udkast til ny praksis om +/- 15 pct.'s-reglen – særlige omstændigheder

Den såkaldte ”+/- 15 pct.'s-regel”, der giver mulighed for at anvende den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering ved generationsskifte af fast ejendom, har været omtvistet i mange år. Ved en principiel afgørelse fra Højesteret fra 2016 blev det fastslået, at +/- 15 pct.'s-reglen kan anvendes, medmindre der foreligger ”særlige omstændigheder”. Fra 2016 har striden herefter især drejet sig om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”. Nu har Skattestyrelsen offentliggjort et udkast til fremtidig praksis om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder – og dermed altså om, hvornår skatteydere kan regne med at kunne anvende +/- 15 pct.'s-reglen (+/- 20 pct. for ejendomme vurderet efter den ny vurderingslov med vurderingstermin 1. januar 2020). Styresignalet er et langt stykke af vejen baseret på 18 afgørelser truffet af Skatterådet den 1. samt 28. september 2021.

Skatter og afgifter i forbindelse med et generationsskifte af fast ejendom beregnes på grundlag af ejendommens værdi på overdragelsestidspunktet. Med +/- 15 pct. reglen i det såkaldte værdiansættelsescirkulære har det som udgangspunkt været muligt at fastsætte ejendommens værdi til et beløb svarende til den offentlige vurdering med et tillæg eller fradrag på 15 pct.

For mange familier har det været attraktivt at anvende +/- 15 pct.-reglen ved generationsskiftet, da denne værdi - og dermed beskatningsgrundlaget - var mindre end værdien i fri handel. Det gælder ikke mindst i de senere år, hvor den offentlige vurdering har stået stille siden 2011/2012, medens værdien i fri handel generelt har været stigende og i nogle tilfælde har taget et kvantespring opad...

Læs også
Top job