Serier

KPMG: Bilafgifterne rammer en korsvej i 2020

Lappeløsninger har gjort de danske bilafgifter uhyre komplekse, og skrappe EU-krav presser bilproducenterne til at sende flere miljøvenlige biler på vejene i de kommende år. Her opridses tre umiddelbare scenarier og forslag til løsninger.

Corona rammer verden
Hvis den planlagte afgiftsstigning fastholdes, vil det udløse store prisstigninger på miljøvenlige biler som denne Tesla model 3 Long Range. Samtidig kan salget af miljøvenlige styrtdykke. Foto: Benny Kjølhede

Politikerne er i 2020 kommet til en korsvej i forhold til de danske bilafgifter, som årligt bidrager med godt 50 mia. kr. til statskassen. Specielt den værdibaserede registreringsafgift har medført mange uhensigtsmæssigheder.

Lappeløsninger har gjort de danske bilafgifter uhyre komplekse. Der er et politisk ønske om at fremme sikre og miljøvenlige biler, lukke muligheder for at udnytte afgiftssystemet samt opretholde et stabilt provenu.

Nu presser skrappe EU-krav bilproducenterne til at sende flere miljøvenlige biler på vejene i de kommende år. I det nuværende afgiftssystem giver de miljøvenlige biler ikke nær de samme indtægter til statskassen, som konventionelle biler gør. Aktuelt udgør afgiften for den elektrificerede del af en bil 20 pct., men skal stige til 65 pct. fra 2021. Vi ser tre umiddelbare scenarier for 2021:

Scenarie 1: De aktuelle vilkår for bilafgifter forlænges yderligere et år, hvilket ifølge Skatteministeriet estimeres til at koste staten 850 mio. kr. i mistet provenu.

Scenarie 2: Den planlagte afgiftsstigning fastholdes, og det giver store prisstigninger på miljøvenlige biler. Tesla model 3 Long Range vil stige 135.000 kr. i pris, og Ford Kuga pluginhybrid vil stige 70.000-100.000 kr. Salget af miljøvenlige biler kan styrtdykke.

Scenarie 3: Kommissionen til grøn omstilling af personbiler anviser nye afgifter til at finansiere en stigende andel af miljøvenlige biler. Deres rapport forventes sidst på året.

Bilbranchen presses af miljøkrav fra EU og covid-19

Fra marts 2020 er bilbranchen blevet ramt af covid-19. Bilfabrikker har været lukket, og registrering af nye biler er faldet markant. Det sker på et tidspunkt, hvor bilproducenterne har investeret massivt i den grønne omstilling for at leve op til nye EU-grænser for udledning af CO2. Hvad kan politikerne gøre for at understøtte bilbranchen, uden at det bliver uforholdsmæssigt dyrt for samfundet? Her følger nogle konkrete forslag som uddrag af en rapport fra KPMG Acor Tax.

Udsættelse af betaling af registreringsafgiften

Flere organisationer fra bilbranchen efterspørger udsættelse af betaling af registreringsafgiften. I begyndelsen af 2020 blev det indført, at branchen skulle stille mere sikkerhed for registreringsafgiften gennem en såkaldt ”trappemodel”. Det gør statens risiko for at miste penge gennem en udsættelse af betaling af registreringsafgift lille. Det kan være en enkel måde at tilføre ekstra likviditet til bilbranchen i en svær tid.

Kun genberegning af personbiler

I oktober 2017 blev der indført et krav om genberegning af registreringsafgiften for alle køretøjer ejet af professionelle aktører i bilbranchen. En rapport fra 2019 viser, at staten fik et merprovenu på ca. 750 mio. kr. på personbiler og kun 15 mio. kr. på varebiler. Der er betydelige administrative byrder ved at foretage genberegninger – og især for varebiler. Endvidere er der ved visse varebiler et decideret mindre provenu ved genberegning. Det er derfor oplagt at begrænse kravet om genberegning til personbiler for at lempe de administrative byrder for både branchen og Motorstyrelsen.

Justering af grænser for brændstofforbrug

I Danmark har en personbils brændstofforbrug betydning for både registreringsafgift og ejerafgift. På EU-plan blev der 2017 indført en ny målemetode, WLTP, til at erstatte den urealistiske NEDC-måling.

Med reformen af bilafgifter, L4 i oktober 2017, blev grænsen for fradrag og tillæg hævet med 4 km/l. For at afbøde de afgiftsmæssige konsekvenser blev der både i Danmark og EU indført en overgangsordning. Vi har nu fire forskellige opgivelser af brændstofforbrug, og det ”afgiftsmæssige brændstofforbrug” giver udfordringer ved brugte biler og pluginhybridbiler.

Overgangsordningerne udløber til nytår, og da brændstofforbruget på alle biler nu måles efter WLTP, kan skiftet håndteres ved at genindføre de oprindelige grænser på 16 km/l for benzin og 18 km/l for diesel, blot med udgangspunkt i WLTP. Hertil en årlig indeksering.

Separat afgiftsspor for miljøvenlige biler

Aktuelt håndteres miljøvenlige biler i samme afgiftsspor som biler med forbrændingsmotor.

Ifølge den aktuelle lovgivning bortfalder bundfradraget for miljøvenlige biler ved årsskiftet samtidig med en stigning fra 20 pct. til 65 pct. i afgiften. Erfaringer fra 2016 viser, at en stor stigning i registreringsafgiften på miljøvenlige biler kan få salget til at styrtdykke. Men beregninger fra Skatteministeriet viser, at statens provenutab ved at forlænge den nuværende afgiftssats på 20 pct. for miljøvenlige biler til og med 2021 vil være på ca. 850 mio. kr.

Staten har brug for bilafgifter, der fastholder et attraktivt afgiftsniveau på miljøvenlige biler uden at slå hul i statskassen. En af måderne er at reducere registreringsafgiften og indføre løbende tekniske afgifter med udgangspunkt i bilens vægt, energiforbrug og CO-udledning.

Beskatning af fri bil

Med finansloven 2020 kom der to ændringer i beskatning af fri bil. Den ene var en ni måneders lempelse i beskatning for miljøvenlige biler. Den anden var en højere beskatning, hvis en genberegning fører til en regulering af afgiften på en firmabil.

En slagside ved usikkerhed om beskatningsværdien er, at ældre og mindre miljøvenlige biler i endnu højere grad hentes hjem fra udlandet. Det skyldes en beskatning, der både er kendt fra begyndelsen og væsentlig lavere.

Beskatning af fri biler kan i stedet tage udgangspunkt i en bils offentlige listepris, kombineret med en reduktion af satser. Provenuet kan forblive uændret, men uhensigtsmæssigheder fjernes.

For miljøvenlige firmabiler vil en fortsat lempelse i beskatning give mening. For at tilskynde ladestandere ved bopælen vil det give mening at friholde ladestanderen for beskatning. Lempelsen bør kun gælde for pluginhybrider for brugere med adgang til egen ladestander.

Genindførsel af forhøjet skrotpræmie på ældre dieselbiler

Den tidligere regering afsatte en pulje på 100 mio. kr. til at forhøje skrotpræmien i 2019 og 2020 fra 2.200 kr. til 5.000 kr. på ældre dieselbiler for at fremme den grønne omstilling. I 2020 havde Miljøministeriet kun puljen åben i februar måned, inden pengene var brugt.

Vi foreslår en genindførsel af denne populære ordning, da de fleste efter en skrotning vil anskaffe en nyere bil, der både er mere miljøvenlig og bidrager med at holde salget af biler i gang.

BRANCHENYT
Læs også