Debat

Aktietilbagekøb er hastigt på vej tilbage

I 2019 blev der sat rekord i aktietilbagekøb i USA, men coronakrisen satte en brat stopper for det. Nu er aktietilbagekøbene atter tilbage i vælten.

Virksomheder kan forkæle deres aktionærer på mange måder. En af måderne er via aktietilbagekøb, der især bringes i spil, hvis de oplagte investeringsmuligheder ikke ligger ligefor.

For virksomheder er aktietilbagekøb en måde at distribuere overskydende kapital. Virksomheden køber egne aktier i markedet for derefter at annullere disse købte aktier. På den måde bliver overskudslikviditeten brugt, og den fremadrettede indtjening i virksomheden fordeles på færre aktier.

Om virksomhedernes aktietilbagekøb er en god eller dårlig idé for aktionærerne, afhænger af flere forhold. Hvis ikke virksomheden kan finde strategiske og attraktive investeringsmuligheder, kan det ofte være en god idé, at virksomheden i stedet køber ”sig selv” gennem aktietilbagekøb. Hvis det modsatte er tilfældet, er aktionærerne ofte bedre stillet ved selv at foretage investeringerne finansieret af udbyttebetalinger fra virksomheden.

Covid-19 har på mange områder ændret verden og ikke mindst udstillet den globale sårbarhed i kølvandet på pandemien. Tilbage i 2019 satte amerikanske virksomheder rekord i aktietilbagekøb med et samlet tilbagekøb på over 1.000 mia. dollars, men i marts 2020, da usikkerheden var på sit højeste, blev virksomhedernes overskudslikviditet pludselig til strategisk likviditet.

Hermed mener jeg, at den likviditet, der frem mod marts blev sendt videre til aktionærer gennem aktietilbagekøb og udbytter, pludselig blev annulleret, fordi likviditet blev et omdrejningspunkt i virksomhedernes umiddelbare overlevelse.

Omkostningen ved at have en større mængde af likviditet liggende blev af virksomhederne og aktionærerne accepteret, fordi likviditetsknaphed og manglende adgang til kapital i perioden efter marts 2020 i værste fald ville kunne betyde lukning af virksomheden i en periode, hvor usikkerheden var ekstrem. Det, man som aktieinvestor har kunnet registrere over det seneste år, er, at de amerikanske aktietilbagekøb hastigt er på vej tilbage.

Vaccinen mod covid-19 har i den grad ændret risikomønstret efter pandemien, og den gradvise genåbning og normalisering af forbrugsmønstre har understøttet virksomhedernes indtjening og fjernet en meget stor del af risikoelementet fra covid-19.

Se blot den igangværende amerikanske regnskabssæson, hvor en fjerdedel af selskaberne har aflagt regnskab, og hvor indtjeningsfremgangen siden 2. kvartal 2020 ventes at toppe med en samlet fremgang på 75 pct. på årsbasis.

Alle disse forhold har igen skabt overskudslikviditet, der ikke i samme omfang som i marts 2020 skal bindes som sikkerhedskapital på grund af en markant lavere risiko. Derfor accelererer aktietilbagekøbene nu igen.

Centralbankernes, politikernes og ikke mindst vaccinernes bidrag til en mere normaliseret verden sammenlignet med marts 2020 er således afgørende elementer i, at vi nu i dag også ser en mere normaliseret tilgang til kapitaldistribution og herunder også aktietilbagekøb.

Som aktionær er det således et vigtigt bidrag i opfattelsen af risiko, at også virksomhedernes opfattelse af risiko er blevet normaliseret. En lavere risiko betyder alt andet lige et mindre behov for strategisk kapital og i sidste ende også en lavere risikopræmie på aktier generelt. Det er forklaringen på kursstigningerne over det seneste halvandet år.

Den hastige normalisering i amerikanske virksomheders aktietilbagekøb støttes af udviklingen i andre datapunkter såsom M&A-aktiviteten (fusion og opkøb af virksomheder), bankernes hensættelsesaktivitet og ikke mindst tilbageførsel af tidligere hensættelser samt en lang række aktivitetsnøgletal på makrofronten.

Med de seneste halvandet års aktieafkast som resultat af bl.a. risikoreduktionen og deraf normaliseringen i virksomhedernes aktietilbagekøb bør man som investor også forholde sig til, at aktieafkastet de kommende halvandet år alt andet lige vil være lavere. Ganske enkelt fordi den risiko, man som aktionær skal kompenseres for, i øjeblikket opfattes som værende væsentligt lavere. Lavere risiko er lig med lavere afkast.

De amerikanske aktietilbagekøb vil fortsætte over de kommende kvartaler, hvor vi bevæger os fra et konjunkturmiljø, der kan kategoriseres som genopretningsfasen, til at skulle se et mere modent konjunkturmiljø. Aktieafkastet vil formentlig være lavere og aktievolatiliteten højere i det miljø, hvor virksomhedernes indtjeningskvalitet (igen) vil være hovedfokus for den langsigtede aktieinvestor.

Læs også