Serier

Generationsskifte af næringsejendomme

Ifølge Skatterådet kan ejendomme, der indgår i en virksomhed med køb og salg af fast ejendom, ikke overdrages til nærtstående til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 pct.

Det store generationsskifte

Når en ejendom overdrages mellem nærtstående personer, beskattes overdrageren af fortjeneste og tab med udgangspunkt i ejendommens handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Sker overdragelsen ved arv eller gave, skal der desuden betales bo- eller gaveafgift.

Siden 1982 har et cirkulære fastsat regler for, hvordan handelsværdien skal fastsættes ved gaver og arv. Dette cirkulære fastslår blandt andet, at en aftalt værdiansættelse skal lægges til grund, hvis værdiansættelsen omregnet til kontantværdi er højst 15 pct. højere eller lavere end den seneste ejendomsvurdering...

Læs også
Top job