Erhverv

Se kortet: Disse 13 forbrændingsanlæg skal brænde mink af

En fæl dunst er forventet, når man på torsdag stikker skovlen i minkgravene. De høje temperaturer forventes imidlertid at uskadeliggøre lugten under selve afbrændingen af de 13.300 tons mink.

De store mængder mink blev gravet ned i november. I december vedtog regeringen og dens støttepartier, at de skulle graves op igen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bedt om godkendelse af et samlet budget på 150 mio. kr. for løsningen af opgaven. Foto: Casper Dalhoff

Der vil formentlig blive brændt mink af over hele kongeriget, når omtrent 13.300 tons døde dyr samt jord og kalk om lidt skal graves op af jorden og skaffes af vejen.

I et netop afsluttet udbud har 13 affaldsenergianlæg fordelt på flere regioner budt ind på at hjælpe med opgaven. Hvert anlæg forventes at modtage et til fire læs per dag fra slut maj til midt juli.

Minkgravene findes i i Nørre Felding og Kølvrå i Holstebro og Viborg kommuner. Det store arbejde forventer man at tage fat på i slutningen af maj. Men allerede i Kr. Himmelfartsferien skal generalprøven stå.

Disse forbrændingsanlæg vil hjælpe

Esbjerg: Energnist Esbjerg

Kolding: Energnist Kolding

Holstebro: MEC-BHP

Odense: Fjernvarme Fyn

Aarhus: AffaldVarme Aarhus

Hjørring: AVV Hjørring

Aalborg: Renonord

Sønderborg: Sønderborg Kraftvarme

Glostrup: Vestforbrænding

Amager: ARC Amager

Roskilde: Argo Roskilde

Næstved: Affaldplus

Hørsholm: Norfors

Her begynder prøveopgravningen i Nørre Felding. Prøveopgravningen står på over tre sammenhængende dage, og formålet er, at forbrændingsanlæggene skal have mulighed for at se, hvordan de døde mink opfører sig, når man brænder dem af, og om der skal justeringer til.

Opgravningen og afbrændingen af mink er ukendt terræn. Ingen har gjort det før. Og derfor er der mange ubekendte. Herunder minkens konsistens, lugt og evne til at brænde.

Først efter prøveafbrændingen kan anlæggene derfor byde ind med deres endelige kapacitet. Og først da kan myndighederne regne på en model for, hvor mange mink der kan graves op ad gangen og hvornår.

Minkaftalen

Ca. 15,4 mio. mink blev efter den 4. november 2020 slået ned.

Regeringen stod bag beslutningen om, at alle mink skulle aflives. Forklaringen var en frygt for, at en muteret coronavirus kunne være en trussel mod en kommende coronavaccine.

Ca. 5,5 mio. af disse mink er siden blevet bortskaffet hos Daka eller på affaldsforbrændingsanlæg.

Ca. 4 mio. mink blev gravet ned i Nr. Felding og Kølvrå, fordi der manglede afbrændingskapacitet.

De nedgravede mink menes at svare til 10.500-15.000 tons. Den anslåede mængde er baseret på, at en mink gennemsnitligt vejer 3 kg.

Regeringen anslået, at det vil koste ca. 80 mio. kr. »ekskl. afværgeforanstaltninger« at bortskaffe mink på denne måde. Afværgeforanstaltninger er tiltag for at forhindre eventuel forurening.

Den 16. april fremsendte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et aktstykke til Folketingets Finansudvalg med anmodning om en budgetramme på 150 mio. kr. »til afholdelse af merudgifter til opgravning og destruering af de ca. fire millioner aflivede mink«.

Med i aftalen er foruden Socialdemokratiet også Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Frie Grønne.

Kilde: Fvm.dk

De seks måneder gamle lig forventes nemlig at lugte fælt på gravpladsen og i nogle hundrede meters afstand. For at begrænse generne graver man ikke mere mink op, end at de straks kan køres væk i overdækkede lastbiler sikret mod læk.

For naboerne til forbrændingsanlæggene forventer man imidlertid ikke lugtgener.

»Selve afbrændingen af mink på anlæggene forventes ikke at medføre lugtgener fra affaldsenergianlæggene, fordi de høje temperaturer i forbrændingsprocessen uskadeliggør lugt,« oplyser affaldsenergiselskabet Energnist, der sammen med Nomi4s varetager opgaven med at forbrænde minkene.

Hver af de 13 anlæg forventes at modtage mellem et og fire vognlæs mink om dagen i perioden fra slut maj til midt juli.

Det opgravede affald består foruden mink af jord og kalk. Den præcise mængde affald, der skal brændes af, kender man derfor ikke. Men det er anslået til ca. 16.000 tons. Man kender heller ikke sammensætningen, så man ved på nuværende tidspunkt heller ikke, hvor let affaldet brænder.

Planen er at blande minkaffaldet med almindeligt husholdningsaffald, så man er sikker på at opnå den rette brændværdi pr. ton, som giver en jævn og tilfredsstillende afbrænding. I sidste ende skal de mange tons mink gerne blive til slagge.

»Vores kerneopgave er at sikre, at det affald, der ikke kan genanvendes, bliver håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde. Det gør vi ved at afbrænde affaldet og rense røggassen, sådan vi slipper af med minkene og potentielle miljøgener,« siger Poul Kristensen, direktør i Energnist.

Minkene bortskaffes nu, fordi man vurderer, at smitterisikoen ift. coronavirus er helt borte efter seks måneder i jorden. Først når man er færdig i Nr. Felding, begynder opgravningsarbejdet i Kølvrå.

Læs også
Top job