Politik

Beløbet 333 kr. har en central rolle i køreplanen for erstatning til landets minkavlere

Fødevareministeriet har i ly af Minkkommissionens arbejde haft køreplanen til opgørelse af minkavlernes milliarderstatning i høring.

Finans Danmark er langt fra imponeret over udkastet til en ny bekendtgørelse, der bliver køreplanen for de fremtidige erstatninger til nedlukkede minkavlere. Foto: Ernst van Norde.

Når nedlukkede minkavlere engang i fremtiden skal have fastsat erstatningen for deres tidligere minkfarm, kommer tallet 333 kr. til at spille en central rolle.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri slår i et udkast til en ny bekendtgørelse fast, at udgangspunktet for den fremtidige erstatning bliver en pris på knap 333 kr. pr. minkskind, som minkavlerne kunne have produceret frem til 2030.

»Værdien af minkskind fastsættes til 332,75 kr. pr. skind og korrigeres for den enkelte besætning i henhold til det af Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. udarbejdede pelsindeks for auktioner i 2017-2019 med en erklæring uden væsentlige forbehold fra en godkendt revisor, som er udpeget af Fødevarestyrelsen,« fremgår det af udkastet, som Finans Danmark har kommenteret.

Det virker dog principielt forkert kun at forrente fra kendelsestidspunktet.

Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark, i høringssvar om minkerstatning

I et høringssvar fra finanssektorens interesseorganisation peges på en række uklarheder i det 12 sider lange udkast, der vil komme til at fungere som regnemaskine for de mere end 1.000 minkavlere, som blev ramt, da regeringen den 4. november sidste år udstedte et midlertidigt forbud mod minkavl og gennemtvang en aflivning af samtlige mink.

Finans Danmark skyder især med skarpt mod en særlig paragraf i bekendtgørelsen - §21, der ifølge bankernes talerør »er en helt central bestemmelse«.

Finans Danmark påpeger, at det ikke fremgår krystalklart, at opgørelsen af markedsværdien for de nedlukkede minkfarme skal opgøres som going concern, så »erstatnings- og taksationskommissionen skal opgøre aktivets markedsværdi på tidspunktet før nedslagtning af minkene«, lyder det.

Samtidig finder Finans Danmark det forkert, at bekendtgørelsen lægger op til, at den tilkendte erstatning først forrentes fra det tidspunkt, hvor taksationskommissionen har opgjort erstatningens størrelse – det såkaldte kendelsestidspunkt.

Allerede nu ligner arbejdet med at udmåle erstatning til berørte minkavlere en årelang proces, hvorfor bankernes interesseorganisation peger på, at forrentningen selvfølgelig skal ske fra den 4. november sidste år, hvor regeringen trak stikket til minkerhvervet.

»Det virker dog principielt forkert kun at forrente fra kendelsestidspunktet,« påpeger Finans Danmarks viceadm. direktør Ane Arnth Jensen.

At udmålingen af erstatning til de berørte minkavlere nemt kan blive en teknokratisk skrivebordsøvelse, understreges bl.a. af følgende passus i bekendtgørelsen:

»Erstatning for tabt fremtidig indtjening ved produktion af minkskind i minkvirksomheden fastsættes som de estimerede fremtidige indtægter pr. produceret minkskind fratrukket de estimerede årlige omkostninger pr. produceret minkskind, jf. stk. 6 og § 8, stk. 5, ganget med det estimerede antal årligt producerede minkskind for en 9-årig periode. Den opgjorte erstatning tilbagediskonteres fra den 30. juni 2030 for en 8,5-årig periode med en årlig diskonteringsfaktor på 5,14 pct.«

Tilbage står det centrale beløb på 333 kr. for hver tabt minkskind frem mod 2030. Beløbet kan dog hæves til godt 349 kr., hvis »minkvirksomheden dokumenterer«, at de skind, der ville være kommet for dagen de næste ni år, ville have en væsentlig bedre kvalitet end gennemsnittet.

Det har tidligere været fremme, at forventningen er, at den samlede erstatning ventes at løbe op i omkring 19 mia. kr.

Ifølge udkastet er planen, at bekendtgørelsen skal træde i kraft i 2021. Der nævnes dog ikke en præcis dato.

Læs også
Top job