Privatøkonomi

”Særlige omstændigheder” ved generationsskifte af fast ejendom

Værdiansættelse af fast ejendom ved arv- eller gaveovergang til den nære familie har meget stor praktisk betydning. Spørgsmålet om, hvorvidt værdiansættelsescirkulæret, og herunder +/-15 pct.´-reglen, kan anvendes, eller om ”særlige omstændigheder” udelukker brug af cirkulæret, er højaktuelt efter en række nye afgørelser på området.

Bølgerne er rullet frem og tilbage vedrørende gennemslagskraften af +/- 15 pct.-reglen i det såkaldte værdiansættelsescirkulære.

Som tidligere beskrevet i disse spalter fik værdiansættelsescirkulæret efter udstedelsen i 1982 et meget bredt anvendelsesområde. F.eks. kan nævnes, at selv om cirkulæret efter sin ordlyd kun omfatter overdragelser mellem nærtstående fysiske personer og arveudlæg, anvendte skattemyndighederne fra 1982 og frem også cirkulæret ved overdragelser mellem selskab og aktionærer. Denne praksis blev dog modificeret i 1987...

Læs også
Top job